logo
:::回首頁  ENGLISH  網站導覽
search
認識本院 便民服務 查詢服務 廉政專欄 公告事項 多媒體區
banner
:::
 快捷選單
 訴訟輔導
 案件進度查詢
 開庭進度
 主文查詢
 庭期查詢
 裁判書查詢
 書狀範例  法官事務分配
 業務統計  法學資料檢索
 便民服務
 政府資訊公開服務 政府資訊
公開服務
聯絡電話 聯絡
電話
 行政訴訟文書傳送 行政訴訟
文書傳送
訴訟輔導 司法院電子訴訟文書
(含線上起訴)服務平台
 調閱電子筆錄(另開新視窗) 調閱
電子筆錄
常見問題 常見
問題
 電子檔案上傳區(另開新視窗) 電子檔案
上傳區
與民有約 與民
有約
     相關網站 相關
網站
相關法令
:::  轉寄好友
 友善列印
Home > 查詢服務 > 相關法令
 
 法庭錄音錄影及其利用保存辦法
 
 數位錄音辦法  行政訴訟閱卷規則
  法庭錄音錄影及其利用保存辦法
 
法庭錄音錄影及其利用保存辦法【中華民國一百零五年五月二十三日 修正】
第一條 本辦法依法院組織法(以下簡稱本法)第九十條之三規定訂定之。
法庭錄音、錄影之利用及保存,除法律別有規定外,依本辦法之規定。
第二條 為維護法庭之公開透明及司法課責性,法院審理民事、刑事、行政訴訟案(事)件及家事、少年保護事件於法院內開庭時,應予錄音。其他案(事)件有必要錄音時,亦同。
法院於必要時,得在法庭內使用錄影設備錄影。
第三條 在庭之人非經審判長許可,不得自行錄音、錄影;未經許可錄音、錄影者,審判長得命其消除該錄音、錄影內容。
審判長為前項許可時,應審酌錄音、錄影目的及對法庭程序進行之影響,並得徵詢其他在庭之人意見。但有依法不公開法庭審理或其他不適宜情形者,不應許可。
第四條 法院應於法庭置數位錄音設備,以供開庭時錄音之用;開庭過程中,如遇有切換數位磁碟或偶發之事由,致錄音無法繼續進行時,得以錄音機或其他機器設備備援。
第五條 在法庭之錄音應自每案開庭時起錄,至該案閉庭時停止,其間連續始末為之。每案開庭點呼當事人朗讀案由時,法院書記官應宣告當日開庭之日期及時間。
前條後段情形,錄音人員應報告審判長,並由書記官將該事由記載於筆錄。
第六條 法庭開庭時雖經錄音,書記官仍應就當事人或其他關係人之陳述,當庭依法製作筆錄。
前項規定,於法庭內使用錄影設備錄影時,亦同。
第七條 法庭內之錄影,由審判長、受命法官或受託法官指揮實施,並命記明於筆錄。
第八條 當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人,因主張或維護其法律上利益,聲請交付法庭錄音或錄影內容時,應敘明理由,由法院為許可與否之裁定。
法院受理前項聲請,如認符合聲請人要件,並在聲請期間內提出,且就所主張或維護法律上之利益已敘明者,除法令另有排除規定外,應予許可。
第一項聲請經法院裁定許可者,每張光碟應繳納費用新臺幣五十元。
持有第一項法庭錄音、錄影內容之人,就取得之錄音、錄影內容,不得散布、公開播送,或為非正當目的使用。
第九條 法庭錄音、錄影內容,應保存至裁判確定後二年,始得除去。但經判處死刑或無期徒刑確定之案件,其保存期限依檔案法之規定。
法庭錄音、錄影內容儲於數位媒體者,案件終結後由各法院資訊室保管;儲於錄音、錄影帶及其他錄音、錄影媒體者,案(事)件終結後由各法院檔案室自行列冊保管。
第十條 前條第一項錄音、錄影內容除去之相關規定,由保管錄音、錄影內容之法院訂定之。
第十一條 法院院長或其指定之人,及其他司法行政監督人員,於必要時,得調取法庭錄音、錄影內容。
第十二條 本辦法之規定,於其他法院組織法有準用本法之規定者,亦適用之。
第十三條 本辦法自發布日施行。
 
 註:如需索取「行政訴訟閱卷規則」或「閱卷聲請書」,請洽閱卷室承辦人員。
 
 
 
 
本院位置版權宣告/隱私權宣告/網站安全政策意見信箱 【更新時間】2017.10.03【瀏覽人數 】 563154top
建議使用 IE 6 或 Firefox 2 以上之瀏覽器,最佳瀏覽解析度為 1024 x 768
本院地址:(81167)高雄市楠梓區興楠路180號 | 服務電話:07-3573700(總機) 轉891(訴訟程序諮詢) 07-3573793(非上班時間)
傳真:07-3573792 臺南庭址:(70045)臺南市中西區忠義路一段125巷6號 | 服務電話:06-2160710
人工收件時間:08:00~24:00 電信傳真或其他科技設備傳送:00:00~24:00
© 建置維護單位:高雄高等行政法院 2010版權所有
A+無障礙標章